10.15.15 dream haiku

by Jon Petruschke

To unwind
an hour of jogging
while shrieking.